Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Deklaracja Dostępności

Wstęp

Szkoła Podstawowa nr 64 w Łodzi
im. Hansa Christiana Andersena
zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej:

Daty publikacji i aktualizacji

 • Data publikacji strony internetowej: 2010-09-01.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-05-04.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne
 • Strona zawiera mapę dojazdu - mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
 • Strona zawiera odnośniki do stron zewnętrznych, które nie są w pełni dostępne cyfrowo.
 • Niektóre pliki do pobrania nie są dostępne cyfrowo - pochodzą od podmiotów zewnętrznych, dlatego też zapewnienie dostępności tych dokumentów nie leży w gestii Szkoły Podstawowej nr 64 im. H. Ch. Andersena redagującej stronę.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

 • Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2020-05-29.
 • Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu: 2024-03-28.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

 • osoba kontaktowa - Anna Jagielska,
 • adres e-mail - kontakt@sp64.elodz.edu.pl,
 • numer telefonu - 426431201,
 • adres do korespondencji - Szkoła Podstawowa nr 64, im. Hansa Christiana Andersena, ul. Anczyca 6, 93-262 Łódź.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury wnioskowo-skargowej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa nr 64 im. H.Ch. Andersena w Łodzi mieści się na ul. Anczyca 6.   

Wejście do budynku znajduje się  od ul. Anczyca. Przed szkołą są ogólnodostępne miejsca parkingowe. Nie ma podjazdu dla wózków inwalidzkich, nie ma dzwonka do szkoły.     

Należy zadzwonić na numer 42 643 12 01, a pracownik szkoły pomoże dostać się do budynku, pokieruje do odpowiedniego miejsca.

W budynku nie ma windy, ale  pomieszczenia administracyjne  znajdują się na parterze. W budynku szkoły nie ma toalet dostosowanych do potrzeb osób na wózkach inwalidzkich, ale takie toalety znajdują się w budynku boiska wielofunkcyjnego Orlik, który znajduje się na terenie szkoły i można z niej skorzystać po zgłoszeniu pracownikowi szkoły.

Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym. Wejście z psem jest możliwe po wcześniejszym, telefonicznym ustaleniu terminu i godziny spotkania. Pies musi być wyposażony w uprzęż. Osoba z niepełnosprawnościami powinna okazać się certyfikatem potwierdzającym status psa asystującego oraz zaświadczenie o aktualnych szczepieniach weterynaryjnych. Możliwość wejścia z psem na teren szkoły nie zwalnia tej osoby z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

Istnieje również możliwość porozumiewania się osób niesłyszących z pracownikiem szkoły, który zna język migowy po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu z sekretariatem szkoły czynnym od 8:00 do 16:00.

Aplikacje mobilne

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych